لیست دانش آموزان نمونه کلاس نهم

دانش آموز نمونه سمیرا شیرانی

سمیرا شیرانی

دانش آموز نمونه زهرا رحیمی

زهرا رحیمی

دانش آموز نمونه ارمیتا محمدی

آرمیتا محمدی

دانش آموز نمونه یگانه حیدری

یگانه حیدری

دانش آموز نمونه هزاوه آریانا

هزاوه آریانا

دانش آموز نمونه نسترن کاظمی

نسترن کاظمی