لیست دانش آموزان نمونه کلاس هشتم

دانش آموز نمونه مهربان پاسبان

مهربان پاسبان

دانش آموز نمونه فاطمه شریف زادگان

فاطمه شریف زادگان

دانش آموز نمونه فاطمه مدبر

فاطمه مدبر

دانش آموز نمونه آلا بهار زاده

آلا بهار زاده

دانش آموز نمونه سوگند توانگر

سوگند توانگر

دانش آموز نمونه سارا کارگر

سارا کارگر

دانش آموز نمونه نگین حجازی

نگین حجازی

دانش آموز نمونه موژان شریفی

موژان شریفی